Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
The following results are related to European Marine Science. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
53 research outcomes, page 1 of 6
 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Bizet, Alicia;
  Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper
  Country: Sweden

  Drygt en miljon invånare i Sverige är beroende av enskild dricksvattenförsörjning från grundvatten. För låga grundvattennivåer i grundvattenmagasin, kan bland annat leda till saltvatteninträngning i dricksvattenbrunnar. Syftet med studien var att fastställa om...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Mibesjö, Zakarias; Sjöholm, Jonathan;
  Publisher: Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  En ökad levervikt kan ge en indikation på toxisk stress hos fiskar. I denna undersökning jämfördes levervikt hos sandskädda (Limanda limanda) kring utsläppsområdet för pappersmassabruket Södra Cell Värö med ett referensområde ca. 10 km norrut. Det togs även lever- och m...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Persson, Isabell;
  Publisher: KTH, Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
  Country: Sweden

  Uppföljning är den aktivitet som avslutar miljöbedömningen som utförs i samband med upprättande av detaljplaner med betydande miljöpåverkan. Kravet på uppföljning finns formulerat i SMB-direktivet samt miljöbalkens sjätte kapitel. Uppföljning syftar till at...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Danielsson, Per; Björlin, Anette; Göransson, Gunnel;
  Publisher: Statens geotekniska institut

  Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en vägledning för naturbaserade lösningar och länsstyrelserna ställer allt oftare krav på att erosionsskydd skall vara naturanpassade. Vad innebär detta och hur skall jag som geotekniker och projektör tänka? Historiskt har männis...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Strömgren Lasell, Victor;
  Publisher: Försvarshögskolan

  Denna uppsats undersöker Sveriges marinstrategi i händelse av krig med Tyskland respektive Sovjeteunionen våren 1941 utifrån Chefen för Marinens instruktioner för krigsfall I respektive II. This paper explores Swedish naval strategy during the Second World War (1939-194...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Jacobsson, Madeleine;
  Publisher: Kungl. Konsthögskolan

  Dr. Eleine Mad är Madeleine Jacobsssons talesperson för dom vetenskapliga och paranormala upptäckter som uppstår i hennes världar. Hon beskriver innehåll, teknik och estetik utifrån ett kategoriseringssytem där konsten delas upp som olika typer av komponenter och däreft...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Frise, Felicia;
  Publisher: KTH, Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
  Country: Sweden

  För att möta de kommande samhällsutmaningarna, med klimatförändring, miljödegradering och sociala problem, krävs en mer hållbar samhällsutveckling där den fysiska planeringen spelar en stor roll. Översiktsplaner, som regleras i den svenska plan- och bygglagen...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Blomquist, David; Larsson, Fredrik;
  Publisher: Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Arbeten i slutna utrymmen är ett vanligt förekommande moment ombord på fartyg. Olyckor i samband med slutna utrymmen är tyvärr också vanligt förekommande. I många olycksfall så kan även de som ska hjälpa en nödställd i ett slutet utrymme drabbas av skador eller att dem ...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Swedish
  Publisher: Göteborg

  Åtgärdsprogram för havsnejonöga (Petromyzon marinus Linnaeus, 1758) innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2020−2024 för att i Sverige förbättra rådande bevarandestatus för havsnejonöga. Programmet är ett vägledande dokume...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Swedish
  Authors:
  Axelsson, Cecilia; Petrelius Sipinen, Jessica .;
  Publisher: Zenodo

  The Swedish Food Agency carries out one or several analysis projects each year in which relevant nutrients and components in foods are analysed. This is a part of the ongoing work with updating the Swedish Food Composition Database. In 2018, three projects were carried ...

  Add to ORCIDorcid
53 research outcomes, page 1 of 6