research product . 2013

Jūros įvaizdžio ideologinė ir teologinė kaita naujaisiais laikais

Lileikis, Saulius;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2013
Abstract
Sutelkus dėmesį ties Lietuva, kaip jūrine valstybe, ir moksliniu bei praktiniu požiūriu reguliariai identifikuojant jūrinio identiteto ugdymo problematiką, straipsnyje ideologiniu ir teologiniu požiūriais orientuojamasi į jūros įvaizdžio kaitą naujaisiais laikais. Siekiant atskleisti jūros įvaizdžio kaitą paskutiniaisiais šimtmečiais, taikant retrospektyvinės analizės, metaanalizės, lyginimo, interpretacijos, sisteminimo metodus, straipsnyje ryškinama jūros baimės ir jos vengimo viduramžiais situacija, apibūdinama pozityvesnio jūros traktavimo pradžia XVII a., analizuojamos pajūrio kurortų kilmės sąlygos, jūra aptariama kaip tyrinėjimų sritis, atskleidžiamas filosofinis jos vertinimo pobūdis, apibūdinama jūrinės rekreacijos vertybinė situacija. Darbe laikomasi egzistencializmo ir teistinio humanizmo metodologinių nuostatų. Attention is focused on Lithuania as a maritime state. The problematic of the education of the maritime identity is regularly identified from the scientific and practical point of view. It is oriented to the transformation of the sea image at the New Times from the ideological and theological point of view in the article. The importance of the transformation of the sea image during the last times is raised. Main methods of retrospective analysis, meta-analysis, comparison, interpretation and systemization are used in the research. The situation of the fear and avoidance of the sea in the Middle Ages is discussed. The start of more positive view of the sea at the 17th Century is characterized. Conditions of sea-resort genesis are revealed. The sea as a range of the research is analyzed. The philosophical value of the sea is discussed too. The valuable situation of maritime recreation is developed. The research is methodologically grounded by existentialism and theistic humanism.
Subjects
free text keywords: Ideologija, Istorinė Kaita, Jūra, Jūros įvaizdis, Kaita, Kelionės, Naujieji laikai, Prigimtinė teologija, Rekreacija, Visuomeniškumas, Historical Change, Ideology, Image Of The Sea, Image of sea, Image of see, Modern times, Natural theology, Recreation, Sea, Sociality, Transformation, Travvelling
Any information missing or wrong?Report an Issue