Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Master thesis . 2020

Vpliv enonukleotidnih polimorfizmov v kandidatnih genih na pigmentni vzorec pri postrvih

Brajnik, Zala;
Open Access
Slovenian
Published: 19 Sep 2020
Country: Slovenia
Abstract
Sorodni vrsti, soška (Salmo marmoratus) in potočna postrv (Salmo trutta), se izrazito razlikujeta glede na vzorec v koži – pri soški postrvi najdemo labirinten, pri potočni postrvi pa pikčast vzorec. Z obsežnimi bioinformacijskimi analizami in ob dostopnosti dobro anotiranega genoma potočne postrvi smo prišli do velikega števila genov z nesinonimnimi mutacijami, ki so lahko kandidatni geni za pigmentacijo. Med vsemi identificiranimi polimorfizmi med soško in potočno postrvjo smo izbrali kandidatne enonukleotidne polimorfizme za preverjanje v laboratoriju in nadaljnje raziskave. Z analizo s pomočjo zbirke bioloških poti KEGG smo kandidatne gene razporedili med biološke poti. Poti z največjim številom takšnih genov so bile: (1) presledkovni stiki, (2) tesni stiki, (3) adherentni stiki, (4) fokalna adhezija in (5) regulacija aktinskega citoskeleta. V okviru magistrske naloge smo potrdili prisotnost zaznanih enonukleotidnih sprememb ob primerjavi večjega števila vzorcev čiste soške in potočne postrvi. Štiri gene s potrjenimi polimorfizmi, ki striktno ločujejo soško in potočno postrv, smo uporabili za genotipizacijski test različnih križancev med vrstama, za katere so značilni zelo različni pigmentni vzorci. Dokazali smo, da je pri križancih med soško in potočno postrvjo jasno nakazana povezava med pigmentnim vzorcem in genotipom vsaj enega od testiranih kandidatnih genov, amotl2a. The related species, marble (Salmo marmoratus) and brown trout (Salmo trutta), have a different skin pigment pattern. While marble trout is characterized by labyrinthine skin pattern, spotted skin pattern with black and red spots is typical for brown trout. Through extensive bioinformatic analysis and the availability of a well-annotated brown trout genome, we have gathered a large number of genes with non-synonymous mutations that may be candidate genes for pigmentation. Among all identified polymorphisms between marble and brown trout, candidate single-nucleotide polymorphisms were selected for laboratory validation and further research. By analysis using the KEGG biological pathway collection, the candidate genes were distributed among the biological pathways. The pathways with the highest number of such genes were: (1) gap junctions, (2) tight junctions, (3) adherent junctions, (4) focal adhesion, and (5) regulation of actin cytoskeleton. In the thesis, we confirmed the presence of detected single nucleotide polymorphisms by comparing a large number of samples of pure marble and brown trout. Genes with confirmed polymorphisms that strictly separate marble and brown trout were used for genotypization of different hybrids of the two species, which are characterized by very different pigment patterns. We proved that in hybrids between marble and brown trout, the connection between pigment pattern and genotype of at least one of the tested candidate genes, amotl2a, was clearly indicated.
Subjects

ribe, postrvi, pigmentni vzorec, genetika, kandidatni geni, polimorfizem, fish, trout, pigment pattern, genetics, candidate genes, polymorphism

Related Organizations
Related to Research communities
European Marine Science
moresidebar